Semalt: Daşarky baglanyşyksyz web sahypasyny mahabatlandyrmak mümkinmi?Öňe seretseň, iki söz bilen diýen ýaly jogap berip bileris: hawa we ýok. Bularyň hemmesi belli bir taslama we birnäçe faktorlara bagly. Ine, bu soraga 100% jogap berjek adama ynanyp bolmajakdygyna takyk aýdyp biljek zadymyz. Google işgäri bolsa-da.

Birinjiden, käbir taslamalaryň salgylanma býudjeti içerki işden birnäçe esse ýokary. Netijede, sahypany ösdürmek we gowulaşdyrmak kyn, baglanyşyklara az sarp etmek bolsa howply.

Ikinjiden, gözleg motorlary baglanyşykdan hyýanatçylykly peýdalanmak üçin yzygiderli sanksiýalar girizýärler we hiç kim "serhetleri" ygtybarly bilmeýänligi sebäpli, ýeňilenleriň sanawyna aňsatlyk bilen girip bilersiňiz.

Umuman aýdanyňda, käbir soraglar pikirlenmäge mynasypdyr. Indi olara jogap bermäge synanyşalyň.

SEO ewolýusiýasy: Baglanyşdan başga 6 möhüm faktor

Netijeli öňe sürmegiň esasy ýörelgelerine başarnykly çemeleşmek we wagt hem pul tygşytlap biler. Arka baglanyşyklardan başga-da, başga-da birnäçe möhüm faktorlar sahypanyň ýagdaýyna täsir edýär, sanawyny makalada soň görkezeris.

Semantika seresaply çemeleşmek

Icerdäki beýleki adamlar bilen deň derejede öňe gitmäge synanyşmak, täze doglan çagalar we kiçi telekeçiler üçin az mümkinçilik döredýän býudjet ýaryşyna alyp barýar. Uly býudjetlere maýa goýman bäsdeşlikden öňe geçmek üçin has akylly hereket etmeli.

Mysal üçin, iň az bäsdeşlikli soraglary gözläp, semantik ýadrosy ýygnamaga we toparlamaga has köp üns beriň. Bolup biler:
 • ugur açarlary, ýagny meşhurlyk gazanyp başlaýan mowzuklar;
 • bäsdeşleriň ýeterlik üns bermeýän pes ýygylyk talaplary;
 • potensial diňleýjiňiziň gyzyklanmasy bilen baglanyşykly gözleg sözlemleri;
 • sinonimler we beýleki şuňa meňzeş açar sözler, adamlar hödürleýän şol bir harytlary we hyzmatlary diňe dürli atlar bilen gözleýärler.
Ilkinji mysal. Açyk jaýlaryň gurluşygy bilen meşgullanýan kompaniýa, ýer saýlamak, dürli gurluşyk tehnologiýalarynyň aýratynlyklary, bir we iki gatly jaýyň ýa-da üçekli jaýyň we ş.m. ýaly mowzuklarda hünärmen mazmuny döredip biler.

Bu ýagdaýlaryň hemmesinde geljekde öz jaýyny gurjak ýa-da iň bolmanda şeýle mümkinçiligi göz öňünde tutýan adamlar beýle materiallary gözlärler.

Iki mysal. Orsaşulularyň telefonlary, uly düwme telefonlary we enäniň telefonlary üçin adamlar aslynda şol enjamlary gözleýärler. Шул ).

Özüňi alyp baryş faktorlary

Bular ulanyjylaryň özüni alyp barşy we belli bir sahypa bilen gatnaşygy bilen baglanyşykly dürli ölçeglerdir. Gözleg motorlary tarapyndan yzarlanýar we ulanyjylaryň sahypadan kanagatlanýandyklaryny, sahypa girenlerinde gözleýän maglumatlaryny alandyklaryny ýa-da ýokdugyny görkezýär.

Özüňi alyp barşyň esasy faktorlarynyň sanawyna şular girýär:
 • bökmek derejesi;
 • saýtda geçirilen wagt;
 • sahypa görnüşleriniň sany;
 • göni geçişleriň paýy;
 • gatnaşmak (sahypa bilen özara täsir);
 • gözleg netijelerine gaýdyp gelýän göterim;
 • Google Analytics-de özüni alyp baryş ölçegleri.
Sanawdaky nokatlaryň sahypanyň ulanylyşy, ondaky maglumatlaryň dolylygy we hili bilen gönüden-göni baglanyşyklydygyna düşünmek üçin hünärmen bolmak hökman däl. Bu, olary gowulaşdyrmaga gönükdirilen özüni alyp baryş faktorlaryna täsir etmegiň usullarynyň sanawyny düzmäge mümkinçilik berýär:
 • nawigasiýany ýönekeýleşdirmek;
 • sahypadaky mazmuny düzmek;
 • Ady/Düşündirişini has maglumatly etmek;
 • ykjam (saýlama dizaýn) üçin sahypany optimizirlemek;
 • sahypa ýüklemek tizligini optimizirläň.
Mowzuk gaty giň. Her niçigem bolsa, sahypa gaýtadan işlemezden doly bolmaz. Potentialöne potensial netije synanyşmaga mynasypdyr.

Söwda faktorlary

Täjirçilik faktorlary bilen işlemek barada aýdanymyzda, köplenç “Yandex” ýa-da “Bing” -iň mahabaty üçin web sahypasynyň optimizasiýasyny aňladýar. Googleöne Google olary hem göz öňünde tutýar, diňe bir aýratyn topara bölmeýär.

Jemgyýetçilikde täjirçilik faktorlarynyň sanawyna degişli elementleriň takyk sanawy ýok, ýöne dürli “Yandex” habarlaryndan alnan maglumatlara esaslanyp, munuň öz içine alýandygyny aýdyp bileris:
 • jikme-jik maglumat;
 • birnäçe aragatnaşyk kanallary: e-poçta, telefon, forma;
 • sosial ulgamlarda kompaniýa sahypalarynyň bolmagy;
 • çozýan mahabat ýok (pop-uplar, bannerler);
 • önümiň diapazonynyň giňligi;
 • önüm kartalarynda jikme-jik düşündiriş;
 • eltip bermek we töleg maglumatlary;
 • arzanladyşlar, mahabat we beýleki çäreler;
 • katalogda we kartalarda bolmagy.
Täjirçilik faktorlaryny işläp düzmegiň ähli nokady, ulanyjy üçin sahypany mümkin boldugyça maglumatly etmek, özi üçin bir kompaniýa satyn almak ýa-da habarlaşmak işini ýönekeýleşdirmekden ybarat.

Mazmunyň hili

Soňky ýyllarda tekst faktorlary saýtlaryň reýtingine gaty täsir etdi. Diňe akylly mazmun strategiýasy arkaly köp mukdarda traffik alýan saýtlaryň birnäçe mysallary bar.

Köplenç, gowy saýlanan semantikalara esaslanýan ýokary hilli mazmunly sahypa, daşarky baglanyşyklar bolmadyk ýagdaýynda eýýäm gowy pozisiýalary we gözleglerden geçişleri alyp biler.

Hil mazmunyny aşakdaky kriteriýalara laýyk gelýän mazmun diýip atlandyryp bolar:
 • mowzugy doly açýar;
 • gowy gurluşly we bezelen;
 • açar sözleriň belli bir topary üçin optimallaşdyrylan;
 • goşmaça baha elementlerini öz içine alýar: statistika, suratlar, tablisalar we ş.m.
Kriteriýa mukdar däl-de, diňe hil bolmaly. Bir gowy makala, ondan gowrak orta materialdan köp traffik getirip bilýäninde ýeterlik mysallar bar.

Sahypanyň gurluşy

SEO üçin saýt gurluşynyň ähmiýetine köp saýt eýeleri köplenç ýalňyş düşünýärler. Hatda SEO-lar hem bu meselä hemişe üns bermeýärler. Emma biderek, sebäbi semantik ýadrodan islegleriň başarnykly paýlanmagy, kategoriýalara we içerki sahypalara has köp mahabatlandyrmagy aňsatlaşdyrýar. Robotlar ýerlikliligi taýdan çalt baha berýärler.

Häzirki wagtda ulanyjy haýsy sahypada bolsa, gowy saýt gurluşy oňa üç sany esasy soraga jogap bermeli:
 1. Men häzir nirede?
 2. Soň nirä gidip bilerin?
 3. Bu sahypa bilen galanlaryň arasynda logiki baglanyşyk näme?
Ine, gowy web sahypasynyň gurluşyny düzmäge kömek edýän käbir esasy maslahatlar:
 • şol bir sahypa ýa-da bölüm diňe bir salgyda elýeterli bolmaly;
 • Iň azyndan olar üçin ýeterlik sahypa bolýança kategoriýalar döretmäň;
 • Çylşyrymly bolmazdan dürlüligi gazanmak üçin dürli görnüşli sahypalary ulanyň (mysal üçin, katalogdaky sahypalary süzüň);
 • ýokarky sahypalary diňe bir özüňizde däl, eýsem degişli ýerlerde hem öwreniň;
 • diňe gözleg islegine däl, eýsem ulanyjylaryň belli bir maglumat isleglerine hem üns beriň.

Jübi telefony üçin amatly we göçürip almak tizligi

Köp saýtlarda ykjam traffigiň paýy umumy mukdaryň 20-30% -ini düzýär we käbir ýerlerde eýýäm ýarysyndan geçdi we ösmegini dowam etdirýär. Jübi telefony üçin ýokary hilli web sahypasyny optimizasiýa üç esasy sebäpden zerurdyr:
 1. Google, reýtingde ykjam optimizasiýanyň hiliniň hasaba alynýandygyny we pozisiýa täsir edýändigini eýýäm mälim etdi.
 2. Sahypany smartfonlarda ulanmak amatsyz bolansoň, täjirçilik taslamalary üçin möhüm ähmiýete eýe bolan öwrülişik pes bolar.
 3. Elbetde, özüni alyp baryş faktorlary: köp adam, smartfondan täsirli dizaýny bolmadyk sahypa geçende, goýmany ýaparlar.
Jübi telefonyna tomaşa etmek üçin uýgunlaşdyrylan web sahypasy, bu kynçylyklaryň hemmesinden gaça durmaga mümkinçilik berýär we şol bir wagtyň özünde ähli görkezijileri gowulandyrmagy üpjün edýär: algoritmlere laýyklyk, öwrülişikde kynçylyk ýok we özüni alyp barşyňyz.

Göçürmekde gönüden-göni we bu görkezijiniň özüni alyp baryş faktorlaryna täsiri sebäpli ýük tizligi hem göz öňünde tutulýar. Sahypalar ýuwaş-ýuwaşdan ýüklenýän bolsa, onda dykyzlyk derejesi, girýänleriň sahypa sarp eden wagty we beýleki köp ölçegler ep-esli ýaramazlaşar. Bu görkezijiniň 3-4 sekuntdan geçmezligi maslahat berilýär.

Sahypanyňyzyň işleýşini barlap bilersiňiz Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli. Bu görkezijini gowulandyrmak üçin edilmeli işleriň sanawy belli bir sahypa has köp baglydyr. Universalöne ähliumumy maslahatlar hem bar:
 • sahypanyň SSD sürüjisi, ýeterlik prosessor we RAM çeşmeleri bilen çalt hostingde işleýändigine göz ýetiriň;
 • ýüklenende şekilleriň göwrümini azaltmak, hiç hili hil ýitirmezden şekili 30-40% aňsatlyk bilen gysyp bilersiňiz;
 • serwer tarapynda-da, CMS üçin ýörite pluginler/modullar arkaly keş keşini ulanyň;
 • gereksiz goşmaça pluginleri ulanmaň, sebäbi islendik goşmaça skript serwerde ýük döredýär.
Iň oňat wariant, iş tizligini optimizirlemek üçünji tarap hünärmenleri, tehniki bölegini kämilleşdirmegi, skriptlerdäki ýalňyşlyklary düzetmegi talap edip biler.

Baglanyşyksyz öňe sürmek mümkin, ýöne hemişe zerur däl

Görşüňiz ýaly, SERP-de sahypanyň görünmegine we ýerleşişine birnäçe faktor ýeterlik täsir edip biler, şonuň üçin arka baglanyşyksyz gowy netijeleri gazanyp bilersiňiz.

Emma bu ugur sebäpli býudjet tygşytlamalary hemişe dogry bolmaz. Söwda temalarynda mahabat barada aýdylanda baglanyşykda işlemek diýen ýaly zerur bolup biler. Esasanam Google-dan gelýän traffik möhüm bolsa, arka baglanyşyklar iň möhüm reýting faktorlarynyň biri bolmagyny dowam etdirýär.

Iň bolmanda, ýokary hilli baglanyşyklary bolan bir sahypany nasoslamak, netijeleri almak prosesini ep-esli çaltlaşdyryp biler. Işewürlikde wagt tygşytlamak köplenç sarp edilen býudjetleri doly esaslandyrýar.

Bu barada näme pikir edýärsiňiz? Pikirleriňizi teswirlerde paýlaşyň!

SEO we web sahypasyny mahabatlandyrmak temasy barada has giňişleýin öwrenmek zerur bolsa, sizi görmäge çagyrýarys Semalt blogy.


mass gmail